TPP • Projekt "Pamięć i tożsamość" • Towarzystwo Przyjaciół Pragi
3137
post-template-default,single,single-post,postid-3137,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Projekt „Pamięć i tożsamość”

Jednym z wyjątkowych w skali Warszawy elementów dziedzictwa kulturowego są powstałe na terenie Pragi – Północ w okresie od końca XIX w do połowy XX w. napisy i szyldy reklamowe, po części zachowane w charakterystyczny sposób dla okresu zaboru tj. z użytą nazwą w języku rosyjskim po lewej stronie i w języku polskim po prawej stronie. Niemniej cennym są tworzone na przestrzeni wielu lat pomniki, tablice pamiątkowe czy miejsca pamięci. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej jest bowiem, obok nadania imienia ulicy, alei czy skweru, trwałą formą upamiętnienia, kształtującą przestrzeń miasta i potencjalnie oddziaływującą na mieszkańców.

Niestety od wielu lat nie zostały podjęte odpowiednie czynności dotyczące ich zabezpieczenia i ochrony, choć omawiane pamiątki znajdują się na obiektach ujętych w ewidencji zabytków, rejestrach zabytków, jak również w historycznych układach architektonicznych. Pierwszą próbę podjęcia działań ochronnych podjęli w 2015 r. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pragi, tworząc inwentaryzacje szyldów i napisów reklamowych. Rok później, złożony został wniosek o wpis praskich szyldów i napisów do rejestru zabytków. Niestety postępowanie nie zostało do dzisiaj wszczęte. Narastająca degradacja obiektów, na których znajdują się szyldy i napisy, coraz częstszy wandalizm i brak podjęcia środków zaradczych, doprowadziły do podjęcia kolejnej próby objęcia ich należytą ochroną. W czerwcu 2020 r. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pragi, przygotowali projekt „Pamięć i Tożsamość” – inwentaryzacja napisów, szyldów reklamowych oraz tablic i miejsc pamięci znajdujących się na terenie dzielnicy Praga – Północ. Po złożeniu do różnych urzędów i instytucji kultury, projekt trafił do realizacji dzięki dofinansowaniu w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Wspólnie dla dziedzictwa”. Jest to program, który od wielu lat służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

W celu usystematyzowania projektu i objęcia go szerokim, kompleksowym zakresem, działania członków Towarzystwa Przyjaciół Pragi i wolontariuszy wykonane zostały wieloetapowo poprzez:

  1. dokonanie inwentaryzacji napisów, szyldów reklamowych, tablic i miejsc pamięci znajdujących się na dzielnicy Praga – Północ, w postaci pracy terenowej i zebraniu materiału fotograficznego obejmującego swoim zakresem blisko 120 ulic, alej i placów;
  2. analizę zebranych danych – usystematyzowanie i pogrupowanie ich według typu i rodzaju;
  3. kwerendę w oddziałach Archiwum Państwowego w Warszawie i Milanówku i opracowanie tekstów dla wybranych obiektów i miejsc na, / przy których znajdują się najcenniejsze – zachowane napisy i szyldy reklamowe oraz przedstawienie wobec nich odpowiednich środków zaradczych;
  4. przygotowanie i poprowadzenie spaceru edukacyjnego „Śladami napisów i szyldów reklamowych na Pradze”;
  5. przygotowanie, skład, redakcja i wydruk publikacji: „Pamięć i Tożsamość – Inwentaryzacja napisów, szyldów reklamowych oraz tablic i miejsc pamięci znajdujących się na terenie dzielnicy Praga – Północ” oraz przekazanie publikacji do NID, Urzędu Dzielnicy Praga – Północ, szkół podstawowych i średnich na terenie Pragi – Północ, MWKZ, BSKZ, zamieszczenie dokumentacji na stronie www i portalu społecznościowym fb Towarzystwa Przyjaciół Pragi.

 

Pobierz: Projekt „Pamięć i tożsamość” – Inwentaryzacja napisów, szyldów reklamowych oraz tablic i miejsc pamięci znajdujących się na terenie dzielnicy Praga-Północ >>

 

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”